Καταστατικό


Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το καταστατικό σε μορφή κειμένου,για να είναι ευανάγνωστο. Για το επικυρωμένο Καταστατικό του σωματείου, σε μορφή PDF, πατήστε εδώ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΡΩΝ»

Άρθρο 1: Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σωματείο Ελλήνων Καταστηματαρχών Περιποίησης Άκρων» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΠΑ».

Άρθρο 2: Σκοπός

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Η προστασία των δικαιωμάτων των επαγγελματιών του κλάδου περιποίησης χεριών και ποδιών αλλά και ποδολογίας όταν αναγνωριστεί και των αντίστοιχων καταστημάτων.
 • Η προστασία των επαγγελμάτων ομορφιάς και η θέσπιση ηθικών και δίκαιων κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία του κλάδου περιποίησης χεριών και ποδιών σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματικούς κλάδους του τομέα της ομορφιάς.
 • Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των καταστημάτων περιποίησης χεριών και ποδιών, ο τρόπος εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών και η διευκόλυνση του κράτους να θεσπίσει σωστούς νόμους και διατάξεις σύμφωνες με το επάγγελμα του τεχνίτη χεριών και ποδιών ή ποδολόγων εφόσον αναγνωριστεί.
 • Η συνδρομή στο κρατικό μηχανισμό για την εκσυγχρόνιση των νόμων και διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων περιποίησης χεριών και ποδιών.
 • Η επίλυση ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ επαγγελματικών κατηγοριών παρεμφερών κλάδων, όπως αισθητικής, κομμωτικής κλπ
 • Η θέσπιση κανόνων στη λειτουργία της αγοράς ηθικά αποδεκτούς από το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου.
 • Η αναγνώριση του επαγγέλματος της ποδολογίας και ένταξής του στα καταστήματα περιποίησης χεριών και ποδιών με την ίδια άδεια λειτουργίας όπως ισχύει μέχρι σήμερα.
 • Η ενημέρωση για την έννομη λειτουργία των επαγγελματιών, η βοήθειά τους για την εναρμόνιση με τις τρέχουσες και μεταβαλλόμενες διατάξεις, καθώς και η προφύλαξή τους από πιθανά σφάλματα και κυρώσεις.
 • Η συνδρομή στο κρατικό μηχανισμό για τη διασφάλιση των κανόνων της αγοράς, προκειμένου να λειτουργούμε σε ένα κράτος δικαίου για όλους τους επαγγελματίες.
 • Η εκπαίδευση και συνεχής κατάρτιση των μελών του, προκειμένου να αναβαθμίζεται συνεχώς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών του κλάδου.
 • Η προώθηση των επαγγελματιών αλλά και των επαγγελμάτων ομορφιάς στο ευρύ κοινό, κατανοώντας καλύτερα το επάγγελμα της περιποίησης άκρων αλλά και τους επαγγελματίες του κλάδου.
 • Η υποστήριξη των μελών σε επίπεδο λειτουργίας, υποστήριξης γραφείου, νομικών συμβουλών, έκδοσης αδειών, φορολογικών συμβουλών ή παροχών, εκπαίδευσης ή μεσολάβησης πωλήσεων.
 • Κάθε δραστηριότητα σχετική και υποστηριχτική των παραπάνω σκοπών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα: τηλεοπτικές παραγωγές, διαφημιστικά έντυπα, εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών, ραδιοφωνικές παραγωγές, παραγωγές μέσω διαδικτύου, δημιουργία ιστοσελίδων ή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, εφαρμογές πληροφορικής, δημιουργία χώρων πρακτική άσκησης, αιθουσών εκπαίδευσης κ.α.

 

Ρητά συμφωνείται ότι ο  σκοπός του σωματείου είναι μη κερδοσκοπικός, ενώ οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή ή εμπορική δραστηριότητα αποκτήσει σύμφωνα με το καταστατικό, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των σκοπών του και σε καμία περίπτωση το κέρδος του σωματείου ή των μελών του.

Άρθρο 3: Μέσα

Μέσα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών είναι:

 • Η εκπροσώπησή του Σωματείου έναντι συλλογικών οργάνων, εταιρειών, της διοίκησης του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ατόμων.
 • Η συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους όπως η υγειονομική υπηρεσία, οι υπηρεσίες έκδοσης αδειών των δήμων, οι δήμοι και οι νομαρχίες για τον από κοινού συντονισμό, ενημέρωση τους για το σωστό τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την ερμηνεία τους, τις Ευρωπαϊκές διατάξεις αλλά και την εξέλιξη του επαγγέλματος.
 • Η συνεργασία μεταξύ μελών του κλάδου ομορφιάς και η προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας καθώς και η συνεργασία με άλλους Συλλόγους και Σωματεία.
 • Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, κ.λ.π.
 • Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους φορείς για την ενημέρωσή τους και την επίλυση προβλημάτων του Σωματείου.
 • Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Σωματείου.
 • Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου

Άρθρο 4 Έδρα

Ως έδρα ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Άρθρο 5: Όργανα του Σωματείου

Όργανα του Σωματείου είναι: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 6: Γενική Συνέλευση και Σύγκλησή της

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα ως εξής:

 1. Όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Σωματείου με πλειοψηφική απόφαση
 2. Όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου
 3. Όταν το ζητήσει το 1/2 των μελών, που έχουν καλύψει τις ταμειακές υποχρεώσεις προς το Σωματείο
 4. Όταν το ζητήσει ομόφωνα το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εφόσον υφίσταται τέτοιο.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ετησίως στις 2 Ιανουαρίου κάθε έτους, στις 17:00 στα γραφεία του Σωματείου, εφόσον δεν έχει υπάρξει άλλη διαφορετική ενημέρωση από το Δ.Σ. για διαφορετική ημερομηνία. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας αυτή θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Ομοίως, μέχρι 25 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους θα γνωστοποιούνται στα μέλη με γραπτή ή ηλεκτρονική πρόσκληση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Σωματείου κατά τα ως άνω αποτελεί νόμιμη γνωστοποίηση για τη σύγκληση της Γ.Σ.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης (από iέως iv) το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε σαράντα πέντε  (45) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη γενική συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Πριν από την έναρξη της Γ.Σ. εκλέγεται με ανάταση του χεριού ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αυτής.  Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς ενήμερων μελών με φανερή ψηφοφορία (ανάταση του χεριού). Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο: για αρχαιρεσίες, δηλαδή για την εκλογή Δ.Σ. και  Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση σύγκλισης της γενικής συνέλευσης, οφείλουν να αναφέρονται στη πρόσκληση τα θέματα προς συζήτηση. Θέμα που δε βρίσκεται στη πρόσκληση δεν επιτρέπεται να τεθoύν προς ψηφοφορία ή για συζήτηση.

Η σύγκλιση της Γ.Σ. μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει όλα τα μέλη να μπορούν να ζητήσουν το λόγο, να μπορούν να ακουστούν και να υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφορίας. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται στη πρόσκληση ο τρόπος συμμετοχής στην ειδική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) κατά την πρώτη αυτής σύγκληση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίσταται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Η κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. διαπιστούμενη από το προσωρινό Προεδρείο απαρτία, θεωρείται ότι ισχύει και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι το πέρας της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση:

 • Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της (Πρόεδρο και Γραμματέα) με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ με ανάταση του χεριού.
 • Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με ανάταση του χεριού.
 • Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, του Δ.Σ.του Π.Σ. (εφόσον υπάρχει τούτο) και της Ε.Ε.
 • Αποφασίζει για διαγραφή μελών.
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου.
 • Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τους νόμους.

Άρθρο 8: Αρχαιρεσίες

 1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε πέντε (5) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά όργανα του Σωματείου

Η θητεία όλων των οργάνων είναι πενταετής και συμπίπτουσα μεταξύ τους.
Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώμα του νεοεκλεγέντος αντίστοιχου οργάνου.

 1. Η εκλογή γίνεται ως εξής:

α) Σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, αναγράφεται αλφαβητικά το επώνυμο και ακολουθεί το όνομα κάθε υποψηφίου.

β) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. του Σωματείου αργότερο μέχρι επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της περί αρχαιρεσιών  Γ.Σ. και έως ώρα 13.00

γ) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα των υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ανακοινώνοντας το περιεχόμενό του στη Γ.Σ..

δ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης παραγράφου. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί των ενστάσεων αυτών οριστικά, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

 1. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται τρεις (03) σταυροί προτίμησης κατ’ ανώτατο όριο για το Δ.Σ.
 2. Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού μέλους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.
 3. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στην έδρα του Σωματείου ή σε άλλο τόπο που καθορίζεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
 4. Δικαίωμα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν μόνο οι ταμειακώς ενήμεροι εταίροι. Νέοι εταίροι που εγγράφονται στο Σωματείο για πρώτη φορά μέχρι και  δώδεκα (12) μήνες  πριν από την πρώτη ορισθείσα συνεδρίαση για την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου κατ’ αυτήν.
 5. Μέλος, μπορεί να ψηφίσει με εξουσιοδότηση για λογαριασμό και κατ΄ εντολή άλλου μέλους, αρκεί να είναι και ο τελευταίος ταμειακώς ενήμερος, υπό την προϋπόθεση ότι η με εξουσιοδότηση ψήφος επιτρέπεται εφάπαξ.
 6. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτείται με το παρόν, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ρυθμίσει τα ειδικότερα θέματα των αρχαιρεσιών. Αρχαιρεσίες μπορούν να διεξαχθούν και σε Γενική Συνέλευση που διενεργείται με τηλεδιάσκεψη εφόσον εξασφαλίζεται τεχνικά η μοναδικότητα της ψήφου και η μυστικότητα της ψήφου

Άρθρο 9: Εφορευτική Επιτροπή

 1. Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει τα αιρετά όργανα του Σωματείου, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να αποφασίσει για τη διάλυση του Σωματείου και για κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ή με απόφαση της Γ.Σ. διενεργείται μυστική ψηφοφορία, τότε η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) πρόσωπα και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία πριν από κάθε ψηφοφορία για θέματα της προηγούμενης παραγράφου. Επιτρέπεται η εκλογή της ίδιας Εφορευτικής Επιτροπής για πολλές ψηφοφορίες. Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του παρόντος καταστατικού. Πρόεδρος της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής δύναται να είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.
 3. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να μετέχει υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες, ούτε πρόσωπο στο οποίο αφορά άμεσα η διεξαγόμενη ψηφοφορία (λ.χ. ψηφοφορία επί προσωπικών θεμάτων, πειθαρχικές ευθύνες κλπ.).
 4. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
 6. Στο τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο. Η ανακοίνωση του αποτελέσματός της γίνεται στη Γ.Σ.

Άρθρο 10: Διοικητικό συμβούλιο:

1.Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη που εκλέγονται από την γενική συνέλευση. Αντιπροσωπεύει το Σωματείο για όλη τη διάρκεια της θητείας του που ορίζεται σε πέντε (5) έτη.Το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ` εξαίρεση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση της γενικής συνέλευσης να παρέχεται αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.

2.. Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από την εκλογή του, με ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και εκλέγει με φανερή ψηφοφορία Πρόεδρο,Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Σωματείου, όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους (οπότε υποχρεούται να συνεδριάσει εντός τριάντα ημερών), πρέπει δε να αναφέρει ρητά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αμελήσει, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχουν οι αιτούντες.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τρία (3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη και, εφόσον ο αριθμός των μελών είναι τουλάχιστον τρία (3), συνεχίζει μέχρι τη λήξη της θητείας.
 4. Το ΔΣ μπορεί να συνεδριάσει και με τηλεδιάσκεψη.

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει των νόμων και του καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες, συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
Λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το σύλλογο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εφαρμόζει το καταστατικό και ορίζει όργανα εισπράξεως των συνδρομών.Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες σε άλλο άτομο ανεξάρτητα από την ιδιότητά του. Ο πρόεδρος του ΔΣ, μπορεί και αυτός  με εξουσιοδότησή του να μεταβιβάσει αρμοδιότητά του σε άλλο ή άλλα άτομα για συγκεκριμένες ενέργειες με απλή εξουσιοδότηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται τον κανονισμό του σωματείου, και τον αναρτά στα γραφεία του ή σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προσβάσιμο από τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 12: Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Εκπροσωπεί τον Σωματείο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο, εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ., όταν ο νόμος το απαιτεί.
 • Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.
 • Υπογράφει ανεξάρτητα ή με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Σωματείου.
 • Υπογράφει ανεξάρτητα ή με τον ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.

Διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. Ειδικότερα ο Πρόεδρος δύναται να εισπράττει ή παραλαμβάνει για λογαριασμό του σωματείου από οποιονδήποτε οτιδήποτε, όπως πχ. οποιοδήποτε αντικείμενο, χρηματικό ποσό, αξιόγραφο, και με την υπογραφή του κάτωθι της χειρόγραφης ή σφραγισμένης επωνυμίας να βεβαιώνει την πράξη αυτή δεσμεύοντας το σωματείο, θέτοντας πλήρη υπογραφή.  Να ανοίγει λογαριασμούς του σωματείου σε πιστωτικά ιδρύματα και συναφή, να δανείζει και δανείζεται από αυτά, να υπογράφει για το σωματείο πάσης φύσεως συμβάσεις με τραπεζικά ιδρύματα και συναφή, να εκτελεί καταθέσεις, να εκτελεί αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, να αποφασίζει και υπογράφει για την χρήση τραπεζικών προϊόντων όπως ενδεικτικά και μόνο πιστωτικές χρεωστικές κάρτες. Να ζητεί την έκδοση καρτών πάσης φύσεως και να κάνει χρήση αυτών, να ζητεί διαδικτυακές τραπεζικές υπηρεσίες και να παραλαμβάνει κωδικούς και άλλα στοιχεία των. Να ζητεί την εκτύπωση επιταγών από τραπεζικά ιδρύματα και να τις παραλαμβάνει από αυτά, ή να εκτυπώνει ή συντάσσει για λογαριασμό του σωματείου τραπεζικές επιταγές. Να εκδίδει ή αποδέχεται ή οπισθογραφεί ή τριτεγγυάται ή ενεργεί ανάλογη πράξη σε γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές ή άλλα χρεόγραφα ή αξιόγραφα για λογαριασμό του σωματείου δεσμεύοντας τον.

Ο πρόεδρος είναι εξουσιοδοτημένος να αναλάβει μόνιμα ή προσωρινά τα καθήκοντα άλλου μέλους του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 13: Καθήκοντα Γραμματέα

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις του
 • Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.
 • Συνυπογράφει ανεξάρτητα ή με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.
 • Συγκαλεί μαζί με το πρόεδρο τα θέματα της γενικής συνέλευσης και ενημερώνει τα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14: Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Είναι υπεύθυνος μαζί με το πρόεδρο ή ανεξάρτητα για την διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.Τηρεί τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
 3. Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
 4. Διαχειρίζεται ανεξάρτητα ή μαζί με τον Πρόεδρο τον τραπεζικό λογαριασμό τουΣωματείου, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.
 5. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης.

Για κάθε διακίνηση των χρημάτων ή της περιουσίας του συλλόγου ηυποχρέωση ύπαρξης υπογραφής και του προέδρου ή μόνο του ταμεία αποφασίζεται από το ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή μόνο του προέδρου αρκεί για τη κίνηση χρημάτων ή περιουσίας του σωματείου.

Άρθρο 15: Εξουσιοδοτήσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο είναι εξουσιοδοτημένο εκ της γενικής συνέλευσης για τα παρακάτω:

 • Να ιδρύσει ή να συμμετάσχει σε συναφή ομοσπονδία ή να συμμετάσχει στην ίδρυση άλλου σωματείου, συλλόγου ή σε οποιαδήποτε επιχειρηματική ή οργανωτική μορφή.
 • Να επεκτείνει τον σκοπό του σωματείου, ανάλογα με τις ανάγκες εάν και εφόσον αυτό χρειαστεί

Άρθρο 16: Πειθαρχικό Συμβούλιο

Η ίδρυση του πειθαρχικού συμβουλίου μπορεί να γίνει με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. στην οποία θα ορίζονται και οι λεπτομέρειες για την ίδρυσή του. Μέχρι τότε τα χρέη του καλύπτει το Δ.Σ.

Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από 3 μέλη καισκοπός του είναι να ελέγχει τη νομιμότητα των μελών, τη συμμόρφωση στους κανονισμούς του σωματείου, τους νόμους του κράτους καθώς και οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις ή αποφάσεις.Το Π.Σ. μπορεί να ελέγχει την αγορά προκειμένου να αξιολογήσει τους κινδύνους των μελών του, το βαθμό νομιμότητας της αγοράς και να μεταφέρει τα πορίσματά του στο Δ.Σ. του σωματείου, το οποίο δύναται με απόφασή του να τα προωθήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, την ΕΕ ή οποιαδήποτε κρατική αρχή ή οργανισμό.

Το Π.Σ. αναφέρει στο Δ.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας μπορεί να συγκαλέσει τη Γ.Σ. με ομόφωνη απόφαση.

Άρθρο 17: Είδη Μελών

Τα μέλη χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τακτικά μέλη:
  1. Tα φυσικά πρόσωπα, που έχουν κλείσει ένα χρόνο ως έκτακτα μέλη και διατηρούν κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών ή είναι νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών ή μετέχουν στο καταστατικό σχήμα νομικού προσώπου που έχει ιδρύσει ή λειτουργεί κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών για τουλάχιστον ένα έτος.
  2. Τα καταστατικά μέλη
 • Δόκιμα μέλη: Δόκιμα μέλη και για διάστημα 12 μηνών, μέχρι να καταστούν αυτοδικαίως τακτικά μέλη είναι:
  1. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες καταστημάτων περιποίησης χεριών και ποδιών ή συμμετέχουν στο καταστατικό σχήμα εταιρείας που διατηρεί ή λειτουργεί κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών ή είναι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων  που διατηρούν ή λειτουργούν κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών και
 • Επίτιμα: Είναι τα μέλη που έχουν χριστεί από το Δ.Σ. ως επίτιμα μέλη λόγω της συνεισφοράς τους στο Σωματείο και στον κλάδο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση συνδρομής και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ως «σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος» νοείται η άδεια «τεχνίτη περιποίησης νυχιών χεριών και ποδιών» όπως ισχύει αυτή τη στιγμή από το νόμο. Σε περίπτωση τροποποίησης του τίτλου της άδειας ή έκδοσης νέου τύπου σχετικού με το καλλωπισμό, τη περιποίηση, την ευεξία ή τη φροντίδα των άκρων, θα νοείται επιπρόσθετα η νέα ή οποιαδήποτε σχετική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.

Ως «κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών»νοείται το αμιγές ή μικτής λειτουργίας κατάστημα. Σε περίπτωση αλλαγής του τίτλου από το νόμο ή της νομιμοποίησης του επαγγέλματος της «ποδολογίας», οι νέοι τίτλοι ή το νέο είδος καταστήματος θα νοείται ως ισότιμο.

Άρθρο 18: Είσοδος Νέου Μέλους

Μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες μελώνκαι απαιτείται:

 • Η αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Η πληρωμή της ετήσιας συνδρομής και εγγραφής εφόσον υπάρχει
 • Η προέγκριση από το ΔΣ

Σε περίπτωση μη έγκρισης για σπουδαίο λόγο από το ΔΣ, η ετήσια συνδρομή και το ποσό για την εγγραφή επιστρέφεται.

Στη συνέχεια, στην επόμενη Γενική Συνέλευση γίνεται η οριστική έγκριση των νέων μελών. Τα νέα μέλη μπορούν να είναι παρόντα στη γενική συνέλευση, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 19: Έξοδος Μέλους – Αποχώρηση, διαγραφή, αποβολή

Οικειοθελής αποχώρηση μέλους γίνεται οποιαδήποτε στιγμή από το μέλος με έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον τριών μηνών πριν της λήξης του έτους, και ισχύει δια το τέλος αυτού.

Αποβολή μέλους μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει περί αυτού η γενική συνέλευση με ελάχιστο αριθμό ψήφων τα 3/4 των εγγεγραμμένων και ταμειακά ενήμερων μελών.
 • Εάν οι πράξεις του εναντιώνονται στους σκοπούς του σωματείου ή έχουν ως σκοπό τη διάλυση του σωματείου με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
 • Εάν κατ’ εξακολούθηση αγνοεί τις οδηγίες και εντολές του σωματείου με πλειοψηφική απόφαση του Δ.Σ.
 • Εάν διατηρεί κατάστημα χωρίς νόμιμη γνωστοποίηση λειτουργίας ή δεν την επιδεικνύει στο ΔΣ εντός 6 μηνών από την αίτησή της.
 • Εάν δεν είναι ταμειακώς ενήμερο ως προς τις έκτακτες ή τακτικές εισφορές του για περισσότερο από 6 μήνες, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
 • Εάν έχει παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης μέλους για την αντίστοιχη κατηγορία μέλους.

Άρθρο 20: Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του σωματείου, σε διοργανώσεις καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη παροχή του σωματείου προς τα μέλη του δωρεάν ή με πρόσθετη συνδρομή ή αντίτιμο που καθορίζεται από το ΔΣ.

Άρθρο  21: Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του σωματείου και να συμβάλουν στους σκοπούς του.

Έχουν την υποχρέωση καταβολής συνδρομής, όπως ορίζεται από το καταστατικό ή τυχόν τροποποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αύξησης της συνδρομής από το Δ.Σ., το μέλος έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την καταβολή της και να αποχωρήσει οικιοθελώς χωρίς να γεννηθεί οποιαδήποτε οφειλή. Σε περίπτωση παρέλευσης ενός έτους από την αλλαγή του ύψους της συνδρομής, θεωρείται ότι το μέλος το αποδέχεται ακόμη και αν δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του. Σε περίπτωση μη πληρωμής της συνδρομής δύναται να διακόπτονται άμεσα οι παροχές από το σωματείο.

Η πληρωμή της συνδρομής αποδεικνύεται αποκλειστικά με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • Με απόδειξη του σωματείου υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο ή τον ταμεία.
 • Με αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στο λογαριασμό του σωματείου
 • Με αντίγραφο κίνησης και ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι (vivawallet, e-wallet, paypalκλπ).
 • Με κάθε άλλο μέσο που θα ανακοινωθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 22:Μεταβίβαση Ιδιότητας Μέλους

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται, δεν κατάσχεται, δεν πωλείται ούτε κληρονομείται. Η αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει δεκτή μόνο μετά από απόφαση του Δ.Σ. για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ένα μέλος, μπορεί να αντιπροσωπεύεται από τρίτο άτομο, αρκεί να εκπληρώνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις συνολικά:

 1. Το μέλος να έχει εξουσιοδοτήσει το τρίτο άτομο με υπεύθυνη δήλωση.
 2. Το τρίτο άτομο να έχει πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγένεια με το μέλος.
 3. Να έχει γίνει αποδοχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ.

Σε αυτή τη περίπτωση τα δικαιώματα του μέλους ασκούνται από το τρίτο άτομο για λογαριασμό του μέλους και μπορεί να παρευρίσκεται στη γενική συνέλευση και να ασκεί το δικαίωμα ψήφου, εφόσον υπάρχει.

Σε περίπτωση που ένα μέλος αντιπροσωπεύεται από τρίτο άτομο, το μέλος αυτό ασκεί τα δικαιώματά του δια αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση που το μέλος παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, λήγει αυτομάτως η αντιπροσώπευση και παύει να έχει κάθε δικαίωμα ο αντιπρόσωπος.

Άρθρο 23: Δικαίωμα Ψήφου – Ισοτιμία Μελών

Τα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση 12 μήνες μετά την εγγραφή τους, εκτός από τα καταστατικά μέλη που διατηρούν το δικαίωμα ψήφου ως καταστατικά μέλη. Συγκεκριμένα, δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση έχουν μόνο τα τακτικά και τα επίτιμα μέλη. Τα δόκιμα μέλη, δύναται να παραβρίσκονται στη συζήτηση αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 24: Ανταγωνισμός

Τα μέλη του σωματείου ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους, μπορούν να συμμετέχουν σε άλλα σωματεία, συλλόγους, εταιρείες και συνεταιρισμούς χωρίς να δημιουργείται θέμα ανταγωνισμού. Μόνο σε περίπτωση που το μέλος κινηθεί εναντίον του σωματείου μέσω οποιουδήποτε άλλου σχήματοςθεωρείται αθέμιτη πράξη.

Άρθρο 25: Παρεμφερή Σωματεία

Τα μέλη του σωματείου μπορεί να είναι μέλη και σε άλλα παρεμφερή σωματεία χωρίς αυτό να θίγει τη συμμετοχή του. Για παράδειγμα, ένα μικτό κατάστημα κομμωτηρίου και περιποίησης χεριών και ποδιών είναι λογικό να είναι και μέλος σε ένα σύλλογο κομμωτών, αρκεί να μην υπάρχει προσπάθεια υπονόμευσης των αποφάσεων του σωματείου.

Άρθρο 26: Πόροι

Οι πόροι του σωματείου μπορεί να προέρχονται από κάθε νόμιμο μέσο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισφορές των μελών του, αμοιβή για παροχές προς τα μέλη του, ενέργειες για την αύξηση των πόρων του όπως χοροεσπερίδες ή άλλες εκδηλώσεις, δωρεές και χορηγίες ιδιωτών ή επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την ιδιότητα  μέλους, επιχορηγήσεις από κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα, άλλα σωματεία ή συλλόγους καθώς και επιχορηγήσεις δημοσίου, χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλα εθνικά, διεθνή και ευρωπαϊκά κονδύλια επιδότησης.

Επίσης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, μπορεί να παίρνει άτοκα ή έντοκα δάνεια από τα μέλη του, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή τρίτα άτομα ή επιχειρήσεις. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ως και κάθε άλλης μορφής εισφορά αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27: Ενημέρωση Μελών

Κάθε υποχρεωτική ενημέρωση προς τα μέλη γίνεται με ανάρτηση στα γραφεία του σωματείου ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου. Σε περίπτωση ανάγκης προσωπικής ενημέρωσης, θα γίνεται προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του, και την οποία έχει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά.

Άρθρο 28: Τροποποίηση Καταστατικού

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με τη πλειοψηφία του ¾ των παρόντων μελών, ενώ πρέπει να είναι παρόν τουλάχιστον τα μισά ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Άρθρο 29: Διάλυση Σωματείου

Το σωματείο μπορεί να διαλυθεί για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Ο αριθμός των μελών να πέσει κάτω των 10.
 • Με δικαστική απόφαση
 • Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία πάρθηκε με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών και εφόσον παρόν έχουν δηλώσει τα μισά τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Άρθρο 30: Βιβλία του σωματείου, Φορολογική Δραστηριότητα και επικύρωση εγγράφων

Το Σωματείο υποχρεούται να τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία τα οποία ενδεικτικά  είναι:

 1. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 2. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Βιβλίο Μητρώου τακτικών και δοκίμων
 4. Βιβλίο Ταμείου

Άπαντα τα ανωτέρω βιβλία δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά

Το σωματείο δεν υποχρεούται στην έναρξη φορολογικής δραστηριότητας. Το διοικητικό συμβούλιο όμως, μπορεί να αποφασίσει την έναρξη εμπορικής και φορολογικής δραστηριότητας με σκοπό την αύξηση των εσόδων του, σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις όπως ισχύουν τη στιγμή της απόφασης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επικυρώσουν αντίγραφα των βιβλίων, του καταστατικού ή άλλων εγγράφων του σωματείου με απλή υπογραφή ως γνήσια αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου.

Άρθρο 31: Ειδικές Διατάξεις

 • Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα με την επωνυμία του.
 • Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.
 • Όσα έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί ως τη σύσταση του Σωματείου θα υπολογιστούν ως έξοδα. Τα έξοδα αυτά θα ελεγχθούν από το πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 32: Υπογραφές Ιδρυτικών Μελών

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 32 άρθρα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα Ιδρυτικά μέλη και υπογράφεται ως έπεται από τους παρακάτω ιδρυτές: